عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1316/10/19

‌ماده 1 ـ

كشور ايران مطابق نقشه و صورت ضميمه به ده استان و چهل و نه شهرستان تقسيم مي‌شود هر استان مركب از چند شهرستان و هر شهرستان مركب از چند بخش و هر بخش مركب از چند دهستان و هر دهستان مركب از چند قصبه و ده خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه