عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

[امضاء]

‌اين قانون كه مشتمل بر بيست و شش ماده و صورت ضميمه است در جلسه شانزدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ حسن اسفندياري