عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 26 ـ

قانون تشكيلات ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 14 ذيقعده 1325 قمري و كليه قوانين ديگر در آن قسمتي كه مخالف با‌اين قانون است نسخ مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه