عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 25 ـ

وزارت داخله براي اصلاحاتي كه در تشكيلات فعلي خود لازم مي‌داند مجاز است مبلغ دو ميليون ريال از وزارت ماليه به رسم وام علاوه‌بر ميزان بودجه مصوب سال 1316 دريافت و از محل اعتباري كه در بودجه سال 1317 آن وزارتخانه به تصويب خواهد رسيد مسترد دارد.
‌تبصره ـ وزارت داخله مكلف است اعتبار اضافي مذكور را با اطلاع وزارت ماليه به مصرف برساند.