عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 24 ـ

وزارت داخله مجاز است از تاريخ تصويب اين قانون تا آخر سال 1316 هر يك از مستخدمين وزارت داخله و ادارات تابعه آن را كه‌مقتضي بداند متقاعد نمايد حقوق تقاعد اين اشخاص مطابق اصول و حساب معمولي به نسبت ايام خدمت (‌تصدي يا غير تصدي) پرداخته مي‌شود‌براي تأمين حقوق آنها اعتبار لازم هر سال در بودجه وزارت داخله و ادارات تابعه آن منظور و به وسيله اداره تقاعد پرداخته خواهد شد. دخول ثانوي اين اشخاص به خدمت دولت مطابق مقررات خواهد بود كه در قانون استخدام كشوري براي ورود به خدمت دولت مقرر است.


روابــــط صریـــــــــح