عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 23 ـ

شرايط انتخاب دهداران و كدخدايان و وظايف آنها را وزارت داخله به موجب نظامنامه كه به تصويب هيأت وزراء خواهد رسيد تعيين خواهد نمود.