عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 22 ـ

فرمانداران و بخشداران يك نفر از بين ساكنين حوزه مأموريت خود به سمت دهدار معين و براي يك يا چند ده يك نفر از ساكنين دائمي‌ده را به سمت كدخدايي (‌مطابق ماده 9) تعيين خواهند نمود.
‌تبصره ـ دهدار نماينده دولت و كدخدا نماينده دولت و مالكين مي‌باشد.