عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 21 ـ

در هر بخش شوراي بخش تشكيل مي‌شود از بخشدار و رؤساي امور كشوري بخش به علاوه به قدر لزوم از بين مالكين و زارعين محل به‌عضويت انتخاب مي‌شوند. مدعوين مالكين و زارعين كمتر از سه نفر نخواهند بود.
‌وظايف شوراي بخش به قرار ذيل است:
‌الف ـ بررسي در وضع هر يك از قراء محل و علل خرابي و وسايل عمران آنها و پيشنهاد وسايل مقتضي براي توسعه و پيشرفت عمران.
ب ـ مراقبت در رفع احتياجات بهداشت و ساير احتياجات عمومي قراء واقعه در بخش.
ج ـ اهتمام در تأسيس شركتهاي فلاحتي و بهره‌برداري.
‌د ـ راهنمايي و دادن تعليمات فلاحتي به مالكين و رعاياي محل.
ه ـ ساير وظايف شوراي بخش در نظامنامه كه وزارت داخله تنظيم و به تصويب هيأت وزراء خواهد رسيد معين مي‌شود.
‌بخشدار رأي شورا را در هر مورد به اطلاع فرماندار و اداره كل فلاحت خواهد رسانيد.


روابــــط صریـــــــــح