عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 20 ـ

كليه وظايفي كه بر عهده فرمانداران محول است بخشداران همان وظايف را در بخش مأموريت خود دارا هستند. به علاوه مرجع مستقيم رسيدگي به كارهاي دهداران و كدخدايان بوده و در اعمال آنها نظارت خواهد داشت و گزارش اقدامات آنها را براي فرماندار خواهند فرستاد.