عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 19 ـ

استاندار موظف است در كليه موارد از گزارشات فرمانداران وزارت داخله و وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقله را در قسمتي كه مربوط به‌آنها‌ است مستحضر نمايد.
‌وزارت داخله در امورات كلي و موارد مهمه و فوري به فرمانداران دستور داده استاندار را هم مطلع خواهد نمود فرمانداران نيز در موارد فوق هم گزارش‌اقدامات خود را مستقيماً براي وزارت داخله خواهند فرستاد و استاندار را از آن مستحضر خواهند داشت.