عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 17 ـ

فرماندار مي‌تواند در امور فلاحتي با مشورت اداره مربوطه و اوضاع اجتماعي شهرستان و همچنين براي حفظ اموال عمومي و آثار ملي‌در صورت اقتضاء و در حدود قوانين مقررات انتظامي وضع نمايد و ادارات شهرستان مكلف هستند از نظامات فرماندار كه در حدود قوانين وضع شده باشد تبعيت نمايند فرماندار در هر مورد فوراً بايد استاندار را مستحضر بدارد.