عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 15 ـ

مأمورين شهرباني و امنيه مكلف هستند حوادث و اتفاقات محلي را به فرماندار اطلاع داده و دستورات قانوني او را به موقع اجرا گذارند.