عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 13 ـ

فرماندار قوانين و مقررات را در قسمت مربوط به دواير تابعه خود مستقلاً اجرا مي‌كند و مسئول اجراي آنها است در دواير و ادارات ديگر‌ شهرستان نيز بدون اينكه مستقيماً مداخله نمايد كه موجب اختلال در امور ادارات بشود نظارت دارد كه قوانين و مقررات كاملاً مجرا شده مأمورين دولت از حدود وظايف و اختيارات خود تجاوز ننمايند.