عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 11 ـ

فرماندار نماينده دولت و رياست عاليه به كليه ادارات كشوري شهرستان دارد و براي انجام وظايف قانوني آنها كمكهاي لازمه خواهد نمود‌و رؤساي ادارات شهرستان نيز مكلف هستند در حدود قوانين تذكرات قانوني فرماندار را رعايت نمايند و در مسائلي كه با سياست عمومي دولت و‌امنيت محل و كارهاي سرحدي تماس دارد فرماندار را در جريان بگذارند فرماندار هر نوع اصلاحي را كه از لحاظ حسن اداره لازم بداند به‌استاندار‌پيشنهاد خواهد كرد و مي‌تواند نسبت به رؤساي ادارات قلمرو مأموريت خود اظهار نظر نمايد فرماندار در تمام اين موارد گزارش اقداماتي كه نموده است براي استاندار خواهد فرستاد.