عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 10 ـ

فرمانداران در حدود قوانين داراي وظايف ذيل هستند كه در تحت نظر و مطابق دستور استاندار وظايف محوله را انجام مي‌نمايند:
1 ـ حفظ سياست عمومي دولت در حوزه مأموريت خود و مراقبت در بهبودي اوضاع اجتماعي محل.
2 ـ جديت در پيشرفت امور فلاحت و عمران و وادار كردن اهالي و ملاكين به اجراي برنامه فلاحتي كه از طرف اداره كل فلاحت داده مي‌شود.
3 ـ مراقبت در پيشرفت امور اقتصادي و صناعت محل.
4 ـ مراقبت و جديت در اجراي مقررات بازرسي بهداشت نباتات و حيوانات و ساير مسائل مربوطه به پيشرفت فلاحت.
5 ـ مراقبت در توسعه تربيت بدني و پيشرفت امور معارفي و تربيت اكابر.
6 ـ مراقبت و نظارت در امور بهداري و بهداشت.
7 ـ نظارت در امور شهرداريها.
8 ـ انجام انتخابات نمايندگان مجلس شوراي ملي.
9 ـ انجام امر انتخابات شهرداريها و اتاقهاي تجارت.
10 ـ رياست شوراي اداري شهرستاني.
11 ـ رياست مجلس سربازگيري.
12 ـ رياست كميسيون ماليات بر درآمد.
13 ـ كليه امور ديگر كه مطابق قوانين به عهده فرماندار واگذار مي‌شود.