عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 8 ـ

ده‌دار از بين ساكنين بخش به پيشنهاد بخشدار و حكم فرماندار تعيين مي‌شود.
‌تبصره ـ وزارت داخله نيز مي‌تواند دهدار را از بين مستخدمين كشور به پيشنهاد فرماندار انتخاب نمايد.