عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 7 ـ

بخشدار از بين مستخدمين رسمي دولت به پيشنهاد فرماندار و موافقت استاندار و حكم وزارت داخله منصوب مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح