عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 6 ـ

فرماندار از بين مستخدمين رسمي دولت با پيشنهاد استاندار به وزارت داخله و فرمان همايوني منصوب مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح