عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 4 ـ

هر شهرستان را يك نفر فرماندار و هر بخش را يك نفر بخشدار و هر دهستان را يك ده‌دار و يك يا چند ده را يك كدخدا اداره خواهد نمود.