عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 3 ـ

هر استان در تحت اداره يك نفر استاندار قرار داده مي‌شود كه در حدود مقررات اين قانون به فرمانداران حوزه مأموريت خود دستور و ‌تعليمات مي‌دهد و با وزارت داخله رابطه مستقيم دارد.
‌تبصره ـ استانداران داراي مركز ثابت نبوده در كليه امور شهرستانهاي تابعه بازرسي كرده و مسئول حسن جريان امور آنها هستند.