عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 2 ـ

استانهاي كشور و شهرستانهاي تابعه آنها عبارتند از: 1 ـ استان شمال غرب كه تشكيل مي‌شود از شهرستانهاي: 1 ـ خوي 2 ـ رضاييه 3 ـ مهاباد 4 ـ تبريز 5 ـ اردبيل 6 ـ مراغه 2 ـ استان غرب كه تشكيل مي‌شود از شهرستانهاي: 1 ـ كردستان 2 ـ گروس 3 ـ كرمانشاهان 4 ـ باوندپور 5 ـ پشت‌كوه 6 ـ لرستان 7 ـ بروجرد 8 ـ همدان 9 ـ ملاير 10 ـ خرمشهر و آبادان 11 ـ خوزستان 12 ـ كهكيلويه 3 ـ استان شمال كه تشكيل مي‌شود از شهرستانهاي: 1 ـ گيلان 2 ـ تنكابن 3 ـ مازندران 4 ـ گرگان 5 ـ تهران 6 ـ قزوين 7 ـ قم و ساوه 8 ـ كاشان 9 ـ اصفهان 10 ـ عراق 11 ـ گلپايگان و محلات 12 ـ خمسه 13 ـ سمنان و دامغان 4 ـ استان جنوب كه تشكيل مي‌شود از شهرستانهاي: 1 ـ يزد 2 ـ آباده 3 ـ شيراز 4 ـ اصطهبانات 5 ـ جهرم 6 ـ لنگه و لارستان 7 ـ بوشهر 8 ـ عباسي 9 ـ كرمان 10 ـ جيرفت 5 ـ استان شمال شرق كه تشكيل مي‌شود از شهرستانهاي: 1 ـ مشهد 2 ـ قوچان 3 ـ سبزوار 4 ـ تربت‌حيدريه 5 ـ قائنات 6 ـ فردوس 7 ـ بجنورد 8 ـ شاهرود 6 ـ استان مكران. ‌تبصره 1 ـ وزارت داخله شهرستانها را با رعايت عده سكنه مساحت و وضعيات طبيعي به بخشهايي تقسيم و بعداً عده قطعي بخشها را براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌كند.


روابــــط صریـــــــــح