عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 10 ـ

متن انگليسي و فرانسه اين مقاوله‌نامه متساوياً معتبر مي‌باشد.
‌شرح فوق متن معتبر مقاوله‌نامه‌اي است كه طي چهلمين جلسه كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار در ژنو كه در تاريخ 27 ژنو 1957 به پايان رسيده‌مورد پذيرش قرار گرفته است.
‌به اعتماد مراتب فوق در تاريخ چهارم ژوئيه 1957 امضاء مي‌شود.
‌رييس كنفرانس ـ هارولد هولت مدير كل دفتر بين‌المللي كار ـ داويد مورس