عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 8 ـ

هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار در هر زمان كه ضروري بداند گزارشي در خصوص نحوه اجراي اين مقاوله‌نامه به كنفرانس عمومي تسليم‌نموده و هر گاه ايجاب نمايد موضوع تجديد نظر در كليه يا قسمتي از مقررات مقاوله‌نامه حاضر را در دستور كار كنفرانس قرار خواهد داد.