عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 6 ـ

1 ـ مدير كل دفتر بين‌المللي كار بايستي موارد‌الحاق و انصراف كليه اعضاي سازمان بين‌المللي كار را كه به مشاراليه ابلاغ مي‌گردد به اطلاع‌عموم اعضاي سازمان برساند.
2 ـ همچنين مدير كل دفتر بين‌المللي كار ضمن اعلام دو فقره‌الحاق اعضاي سازمان كه به وي ابلاغ گرديده بايد توجه اعضاي سازمان را به تاريخ شروع‌اجراء مقاوله‌نامه معطوف سازد.