عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 5 ـ

1 ـ هر يك از دول عضو كه به اين مقاوله‌نامه ملحق مي‌شوند در انقضاي ده سال از تاريخ اجراي اوليه اين مقاوله‌نامه مي‌توانند با ارسال‌درخواستي جهت مدير كل دفتر بين‌المللي كار كه به وسيله مشاراليه به ثبت خواهد رسيد از اجراي مقاوله‌نامه حاضر صرف نظر نمايند اين درخواست‌يك سال پس از تاريخ ثبت واجد اثر خواهد بود.
2 ـ هر يك از كشورهاي عضو كه به اين مقاوله‌نامه ملحق مي‌شوند چنان چه در ظرف يك سال پس از انقضاي دوران ده‌ساله مذكور در بند فوق از حقي‌كه در اين ماده مقرر شده است استفاده ننمايند ملزم خواهند بود براي ده سال ديگر مفاد آن را اجرا كنند و از آن پس نيز ده سال به ده سال حق دارند طبق‌مقررات مذكور در اين ماده از اجراي اين مقاوله‌نامه صرف نظر نمايند.