عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 4 ـ

1 ـ تنها كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار كه‌الحاق آنان توسط مدير كل دفتر بين‌المللي كار به ثبت رسيد باشد ملزم به اجراي مقاوله‌نامه‌حاضر خواهند بود.
2 ـ اين مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از‌الحاق دو كشور عضو و ثبت آن توسط مدير كل وارد مرحله اجرايي مي‌شود.
3 ـ از آن پس مقاوله‌نامه در مورد هر كشور عضو ديگر 12 ماه بعد از تاريخي كه‌الحاق آن كشور به ثبت برسد لازم‌الاجرا خواهد بود.