عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 2 ـ

كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار كه به اين مقاوله‌نامه ملحق مي‌شوند بايستي اقدامات مؤثري به منظور لغو فوري و كامل كار اجباري به‌نحوي كه در ماده 1 مقاوله‌نامه تصريح گرديده به عمل آورند.