عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 1 ـ

هر يك از كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار كه به اين مقاوله‌نامه ملحق مي‌شوند موظفند از كار اجباري به هر صورتي كه باشد جلوگيري‌نموده از مبادرت به استفاده از هر گونه كار اجباري:
‌الف ـ به صورت تحميل يا آموزش عقايد سياسي ـ مجازات و تنبيه به علت داشتن يا ابراز عقايد سياسي يا عقايدي كه از نقطه نظر ايدئولوژيك مخالف‌سيستم موجود سياسي اجتماعي و اقتصادي باشد.
ب ـ به عنوان بسيج كارگران و استفاده از آنان به قصد توسعه و پيشرفت اقتصادي.
ج ـ به صورت انضباط.
‌د ـ به عنوان تنبيه و مجازات به علت شركت در اعتصابات.
ه ـ به صورت تبعيضات نژادي ـ اجتماعي و ملي و مذهبي خودداري نمايند.