عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌‌‌‌‌‌‌[امضاء]

قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز يكشنبه هفتم دي ماه يك هزار و سيصد و‌سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت
‌قانون بالا در جلسه 1337.8.10 به تصويب مجلس سنا رسيده است.