عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/18
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/5/22

‌بودجه سال 1375 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش

‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.4.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(‌موضوع تصويب‌نامه شماره .16632ت 30 ه مورخ 1373.2.13) و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون "‌چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري‌اسلامي ايران" ـ مصوب 1372 ـ بودجه سال 1375 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم را به شرح زير تصويب نمودند:

‌به هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم كه از اين پس به اختصار "‌سازمان" ناميده مي‌شود، اجازه داده مي‌شود بر اساس بودجه مصوب سال1375 سازمان، نسبت به كسب درآمدها و انجام هزينه‌ها با رعايت آيين‌نامه‌هاي مصوب و مفاد تبصره‌هاي زير اقدام نمايد:
‌تبصره 1 ـ سازمان مكلف است بر اساس نظرات شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كه از اين پس به اختصار "‌شوراي عالي" ناميده مي‌شود در مورد‌صورتهاي مالي سال‌هاي 1373 و 1374، بودجه سال 1376 خود را طبق زمان‌بندي نظام برنامه و بودجه مصوب شوراي عالي تنظيم و جهت بررسي به‌دبيرخانه اين شورا و سازمان برنامه و بودجه ارايه نمايد.
‌سازمان موظف است بودجه سال 1376 شركتهاي تابع خود را پس از تأييد مجمع عمومي شركت‌هاي مذكور، همراه با فهرست سهم سود شركت‌هاي وابسته و‌سهم سود ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان، جهت تلفيق با بودجه سازمان به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايد.
‌تبصره 2 ـ هر گونه كاهش يا افزايش در ميزان اعتبارات مصوب با رعايت ضوابط زير مجاز مي‌باشد:
1 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينه‌هاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان پنج درصد از محل كاهش اعتبارات عوامل‌هزينه سرفصل هزينه‌هاي عملياتي، اداري و مالي با پيشنهاد مدير ذي‌ربط و تأييد مدير بودجه و موافقت مدير عامل، مشروط به آن كه در جمع اعتبارات فصل‌تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
2 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينه‌هاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان ده درصد از محل كاشه اعتبارات عوامل‌هزينه سرفصل هزينه‌هاي عملياتي، اداري و مالي با پيشنهاد مدير بودجه و موافقت مدير عامل و تصويب هيأت مديره، مشروط به آن كه در جمع اعتبارات فصل‌تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
3 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينه‌هاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان بيست درصد با پيشنهاد مدير عامل و‌تصويب هيأت مديره و موافقت دبيرخانه شوراي عالي، مشروط به آن كه در جمع اعتبارات طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري ثابت تغيير حاصل نشود، مجاز‌خواهد بود.
‌افزايش مازاد بر بيست درصد نيز در قالب بودجه اصلاحي مجاز خواهد بود.
‌تبصره 3 ـ افزايش اعتبارات طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري ثابت بودجه سال 1375 سازمان، حداكثر تا بيست درصد از محل كاهش اعتبار ساير طرح‌هاي‌عمراني و سرمايه‌گذاري ثابت با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و موافقت دبيرخانه شوراي عالي، مشروط به آن كه در جمع اعتبارات طرح‌هاي‌عمراني و سرمايه‌گذاري ثابت تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
‌افزايش مازاد بر بيست درصد در اعتبارات طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري ثابت سال 1375 سازمان در قالب بودجه اصلاحي مجاز خواهد بود.
‌تبصره 4 ـ بودجه اصلاحي با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و پس از اعلام نظر دبيرخانه شوراي عالي و سازمان برنامه و بودجه جهت تصويب،‌تقديم شوراي عالي مي‌شود.
‌تبصره 5 ـ به هيأت مديره سازمان اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش كارآيي كاركنان در جهت نيل به اهداف سازمان، در قالب طرح كارانه معادل نيم درصد از‌درآمد تحقق يافته، حداكثر تا سقف پانصد ميليون (500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 20102 را طبق ضوابط مصوب هيأت مديره به آن دسته از‌كاركناني كه فعاليت چشمگير و نقش مؤثري در پيشبرد اهداف و فعاليت‌هاي سازمان داشته‌اند، پرداخت نمايد.
‌تبصره 6 ـ به مدير عامل اجازه داده مي‌شود تا ميزان دو درصد (1%) از درآمد تحقق يافته، حداكثر تا سقف يك ميليارد و پانصد هزار ريال (1.500.000.000)‌ريال از محل اعتبار رديف 60000 در اجراي تبصره (28) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور توسعه‌امور فرهنگي، اجتماعي، گمرك و ساير موارد ذيربط هزينه نمايد.
‌فهرست هزينه‌هاي انجام شده همراه با پيشنهاد بودجه سال 1376 به دبيرخانه شوراي عالي و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد شد.
‌تبصره 7 ـ سازمان موظف است مبلغ چهارصد ميليون (400.000.000) ريال در چهار قسط مساوي در سال 1375 به دبيرخانه شوراي عالي پرداخت نمايد.
‌تبصره 8 ـ سازمان موظف است گزارش عملكرد شش‌ماهه واردات كالا را به تفكيك مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي بر مبناي دلار‌و ميزان درآمد ارزي ـ ريالي شش ماهه اول را بر حسب انواع درآمد به دبيرخانه شوراي عالي و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد.
‌تبصره 9 ـ به منظور اجراي كامل تبصره 4 بودجه سال 1374 به سازمان اجازه داده مي‌شود حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال به منظور‌اعطاي وام مسكن بر اساس ضوابط آيين‌نامه اعطاي وام مسكن كاركنان كه به تصويب دبيرخانه شوراي عالي خواهد رسيد، پرداخت نمايند.
‌تأييد مي‌گردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور