عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1347 > ‌قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر( داراي آيين نامه , الحاقيه, مرتبط) > ‌ماده 2 ـ( داراي مرتبط) > تبصره 2( داراي اصلاحيه, مرتبط) > ویرایش
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/23

تبصره 2

ـ در صورتي كه زارعين ظرف دو ماه پس از اعلام اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل بر اساس مقررات آيين‌نامه اجرايي اين‌قانون از امضاء سند انتقال خودداري نمايند ملك مورد اجاره آنها در درجه اول به زارعين داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب به‌ترتيب‌مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340/10/19 به ساير اشخاص منتقل خواهد شد


روابــــط صریـــــــــح