عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:1608
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/3/22
  • تعداد مواد:6
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1311/3/14

تنظيم پرداخت حق‌الكفاله مأمورين كشوري

هيئت‌وزراء در جلسه 1311/3/14 مواد ذيل را براي تنظيم پرداخت حق‌الكفاله مأمورين كشوري تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه