عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:17558
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1384/3/22
  • دستگاه مجری:[نهاد رياست جمهوري][مركز امور مشاركت زنان]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1384/3/8

تصويب‎نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه سوم مهر» به خانم منير علي (گرجي)

هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 1384/3/8 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم مهر» به خانم منير علي (گرجي) اعطا شود.