عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1384/1/1

ماده 15ـ

هرگونه تغييرات آتي در مقررات مناطق آزاد متناسباً در اين آيين‌نامه نيز اعمال خواهد شد.