عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1384/1/1

ماده 9 ـ

هركارفرمايي كه قرارداد كار با تبعه كشورهاي خارجي منعقد ساخته است، به هنگام پايان قرارداد كار و همچنين به تعدادي كه قراردادش پايان پذيرفته است، موظف است مراتب را به اداره كار و اموراجتماعي شهرستاني كه پارك در حوزه آن واقع است، اطلاع دهد.