عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1384/1/1

ماده 7 ـ

تنظيم امور بازار كار و نظارت بر مسايل حفاظت و بهداشت كار و اموري از اين قبيل در پاركها با رعايت ضوابط اين آيين‌نامه برعهده اداره كار و اموراجتماعي شهرستاني است كه پارك در حوزه آن شهرستان واقع شده است.