عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1384/1/1

ماده 4 ـ

نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به پارك و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليتهاي هر پارك، منطبق و براساس مقررات قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي انجام خواهد شد.


روابــــط صریـــــــــح