عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1381

تصويبنامه راجع به عناوين كالاهاي توليدشده نهايي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3469. 32552 ـ 211 مورخ 6/6/1381‌وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اقدامات اولويت دار در زمينه توسعه و توازن در پهنه سرزمين هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 140327/101 مورخ 4/8/1381 سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاحيه آيين‌نامه معالجه و از كار افتادگي ورزشي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 48123/1 مورخ 1/10/1380 سازمان تربيت بدني [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص گروه و فوق‌العاده شغل شادروان جناب آقاي دكتر احمد آرام هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 131535/11 مورخ 21/7/1381 سازمان مدريت و [...ادامه]

ابطال بخشنامه شماره 71201/34 مورخ 15/10/1377 سازمان دامپزشكي كشور نقل از شماره 16813 ـ 25/8/1381 روزنامه رسمي شماره ه ـ /80/100 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «‌الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1381 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان‌مديريت [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد اصلاح تصميم‌نامه شماره . 66563ت22589‌ه‍ مورخ21/12/1378 ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد اصلاح تصميم نامه شماره . 66563ت22589‌ه‍مورخ21/12/1378 كه براساس [...ادامه]

‌قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آئين دادرسي ‌دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب (‌در امور كيفري)

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 7 و 15 ديوان عدالت اداري نقل از شماره 16817 ـ 29/8/1381 روزنامه رسمي شماره ه ـ /81/177 [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص مأموريت مستخدمان رسمي دستگاه هاي دولتي به مؤسسه توسعه و عمران منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/8/1381‌بنا به پيشنهاد شماره 16390. 10. 01 مورخ 24/9/1380‌استانداري قم و [...ادامه]

تصويبنامه راجع به طرح ‌توسعه شهرستان خمين ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101. 129259 مورخ 17/7/1381 سازمان [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1381 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 42688 مورخ 4/8/1381 وزارت ‌امور [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1. 12291 مورخ 5/8/1381 وزارت‌بازرگاني [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تغيير ‌نام شهرستان جديدالتأسيس ارسباران به ورزقان ‌وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت درجلسه مورخ 26/4/1381 بارعايت تصويبنامه‌شماره . 58538ت [...ادامه]

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر رود سر استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان گيلان در اجراي بند (5) ماده [...ادامه]

الحاق عبارت به ماده 215 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 11/4/1381 به تاريخ 13/8/1381 بنا بر پيشنهاد شماره 435 ـ 2 ـ 7 مورخ 24/7/1381 سازمان قضائي [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تعيين دبير كل كميسيون ملي يونسكو در ايران ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره . 10547‌و مورخ 12/8/1381 وزارت‌علوم، [...ادامه]

اصلاح تصويبنامه موضوع راهكارهاي اجرايي بخش آموزش عالي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي ، [...ادامه]

تصويبنامه راجع به «‌شركت مادر تخصصي توليد محصولات كشاورزي - دامي و منابع طبيعي» و «شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي» ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2363. 300. 32. 5407 مورخ 4/4/1381‌وزارت [...ادامه]

تصويبنامه راجع به كنترل كالاهايي كه به منظور استفاده و مصرف در مناطق ويژه اقتصادي انرژي پارس و پتروشيمي بندر امام از طريق اعتبارات اسنادي بانكهاي ايراني وارد مي شوند ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/7/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي [...ادامه]

اصلاح عبارتي در بند (د) تبصره (19) قانون بودجه 1381 پيرو ابلاغيه قانون بودجه سال 1381 به شماره 59070 مورخ 28/12/1380 به پيوست تصوير نامه [...ادامه]

تصويبنامه راجع به بكارگيري كاركنان محلي مورد نياز توسط كليه نمايندگي ها،‌ شعب و مراكز تابعه دستگاههاي اجرايي در خارج از كشور ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2993 مورخ 27/1/1381 وزارت كار و [...ادامه]

آيين‌نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي‌

تصويبنامه راجع به فعاليت كليه سازمانها، ادارات كل، موسسات و نهادهاي دولتي در روز پنجشنبه هر هفته ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1381 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون [...ادامه]

‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب

تصويبنامه در خصوص تغيير روش واگذاري سهام شركت «مالبيل سايپا» ، «ماشين سازي تبريز»‌ ،‌ «گسترش انفورماتيك» ، ماشين آلات صنعني تراكتور سازي» و «موتور سازان تراكتور سازي» از بورس به مزايده ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 734. 8355. 44152 مورخ 6/8/1381‌وزارت امور [...ادامه]

اصلاحيه تصويب‌نامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/8/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي‌، موضوع نامه [...ادامه]

تصويبنامه در مورد تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ‌ايران در قندهار ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 432. 12820 مورخ 20/8/1381 وزارت ‌امور [...ادامه]

تصويبنامه راجع به الحاق تبصره به ماده (6) آيين‌نامه اجرايي بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101. 148847 مورخ 15/8/1381‌سازمان مديريت و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر اراك در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده [...ادامه]

اصلاح ‌آيين‌نامه اجرايي بندهاي «ن» و «س» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/8/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي‌، موضوع نامه [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص ضرب و انتشار مسكوك بهار آزادي با تصوير مبارك حضرت امام خميني (ره) ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2737ه مورخ 8/8/1381 بانك مركزي‌جمهوري اسلامي‌ايران [...ادامه]

تصويبنامه راجع به قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي (زراعي) ‌وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 21/7/1381 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به [...ادامه]

تصويبنامه راجع به جداول پيوست آيين‌نامه اجرايي بندهاي «ب»، «ج»، «‌د»، «ه»، «‌و»، «‌ز»، «ح» و «ن» تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101. 143498 مورخ 7/8/1381 سازمان‌مديريت و [...ادامه]

تصويبنامه در مورد تعرفه حقوق گمركي، سود بازرگاني و نرخ مبناي محاسبه ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 39152 مورخ 13/8/1381 معاونت‌حقوقي و امور [...ادامه]

اصلاحيه آيين‌نامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 19/8/1381 بتا به پيشنهاد شماره 1229 مورخ 4/12/1381 و به استناد اصل [...ادامه]

اصلاحيه آيين‌نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان نظر به اينكه در ابتداي سطر سوم و همچنين بتد (1) تصويب‌نامه شماره 9807/ ت 18972ه [...ادامه]

اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرائي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثيت مصوب 19/1/1371 و اصلاحات بعدي آن و بازنگري سال 1381

تصويب‌نامه در خصوص حداق حقوق مستخدمين شاغل ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/9/1381 به استناد ماده (8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و [...ادامه]

‌قانون اصلاح موادي از قانون مدني

‌قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل ‌شوراي عالي آموزش و پرورش

قانون استفساريه اخذ يك و نيم درصد (5/1%) از‌صادرات فرش جهت تأمين بخشي از منابع مالي بيمه ‌قاليبافان و گليم‌بافان

تصويبنامه در مورد ايجاد شهرك صنعتي جديد در چهار استان‌ كشور ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1015480 مورخ 7/9/1381 وزارت ‌صنايع و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص عقد قرارداد با شركتهاي خصوصي و تعاوني براي وظايف پشتيباني و خدماتي ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 81. 101529 مورخ 5/6/1381 سازمان‌مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعطيلي روز چهارشنبه مورخ 6/9/1381 هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 4165/93 مورخ 22/8/1381 موسسه ژئو فيزيک [...ادامه]

تصويبنامه در مورد ورود كالا از طريق بندر بوشهر ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1381 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد بند "ب [...ادامه]

ابطال نامه شماره 47354/1 مورخ 21/9/1368 شهردار اروميه متضمن موافقت مورخ 21/12/1368 استانداري آذربايجان غربي شماره ه/72/153 [...ادامه]

تصويبنامه در مورد واگذاري مالكيت دولتي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در شركت سهامي خاص گروه هتل هاي هما به صندوق بازنشستگي كشوري ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد نحوه اجراي بند «ك» تبصره (5) قانون بودجه سال [...ادامه]

تصويبنامه راجع به مشاركت حقوقي بانكهاي ملي و صادرات ايران در شركت توسعه نيشكر ‌و صنايع جانبي آن ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره 50447 مورخ 5/9/1381 وزارت امور‌اقتصادي و [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره 21. 48973 ـ 9064 مورخ 28/8/1381 [...ادامه]

ابطال تبصره ماده 7 الحاقي آيين‌نامه اجرائي تبصره 3 قانون تشديد مجازات موتور سيكلت سواران متخلف نقل از شماره 16840 ـ 27/9/1381 روزنامه رسمي شماره ه ـ /80/130 [...ادامه]

ابطال بخشنامه شماره 3537/50 مورخ 15/4/1378 معاون اداري و مالي دانشگاه تهران نقل از شماره 16840 ـ 27/9/1381 روزنامه رسمي شماره ه ـ /79/104 [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص واگذاري مالكيت سهام متعلق به سازمان خصوصي‌سازي به صندوق ذخيره فرهنگيان ‌تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 [...ادامه]

رأي 268 ـ 28/7/1381هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه ـ /76/153 [...ادامه]

مصوبه شورأي ‌عالي اداري در مورد وظايف حوزه مركزي و واحدهاي استاني وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، راه و ترابري، كار و امور اجتماعي و تعاون شوراي‌عالي اداري در نود و ششمين جلسه مورخ 20/7/1381 در اجراي جزء 3 بند ب ماده [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101. 160706 مورخ 4/9/1381 سازمان‌ مديريت [...ادامه]

ابطال بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور شماره ه ـ /80/475 20/8/1381 تاريخ: 5/8/1381 شماره [...ادامه]

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 107 قانون ماليات‌هاي‌ مستقيم‌مصوب 1366 نظر به اينکه در سطر ششم تصويب‌نامه شماره 43257/ت25486 ه ـ مورخ 15/12/1380 که بر [...ادامه]

تصويب ‌روش و ميزان سهام قابل واگذاري چهل و يك (41) شركت زيرمجموعه شركت مادر تخصصي ساتكاب ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره 50399 مورخ 5/9/1381 وزارت امور‌اقتصادي [...ادامه]

ابطال مصوبات مورخ 13/3/1360 و 5/12/1360 و 16/9/1363 شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران شماره ه ـ /80/242 [...ادامه]

اصلاح ‌آيين‌نامه اجرايي بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي‌ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1381 با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 10 و 18 ديوان عدالت اداري شماره ه ـ /79/291 [...ادامه]

آيين‌نامه مالي بنياد مسكن انقلاب اسلامي

تصويب‌نامه در خصوص مطالعه و طراحي سيستم مديريت زباله‌هاي جامد تهران هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره49664/21 ـ 9139 مورخ 2/9/1381 [...ادامه]

اصلاحيه قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي‌ ايران به كنوانسيون مواد روانگردان پيرو انتشار اصلاحيه قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي‌ايران به کنوانسيون مواد روانگردان مندرج در شماره 16773 [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي براي طرح خريد ماشين آلات خط توليد ژنراتور و قطعات يدكي توسط شركت پارس ژنراتور از مؤسسات خارجي و بين‌المللي اخذ مي‌شود ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1381 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به [...ادامه]

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 7 ديوان عدالت اداري شماره ه ـ /80/256 [...ادامه]

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 و 19 ديوان عدالت اداري شماره ه ـ /79/402 20/8/1381 نقل از شماره [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان اصفهان‌ ‌هيات دولت در جلسه مورخ 10/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.42734 مورخ 19/5/1381‌وزارت كشور و با [...ادامه]

تصويبنامه در مورد واگذاري شركت خدمات‌هوايي كشور «آسمان» به صندوق بازنشستگي كشوري تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال [...ادامه]

اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال1381 هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1381 با توجه به نظر رييس‌ مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/8/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند ( الف) ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورري اسلامي‌ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/7/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي،‌ سازمان [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص ورود كالا از طريق بنادر آبادان، خرمشهر و چوئيبده، تا پايان سال 1382 هيئت وزيران درجلسه مورخ 29/8/1381 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد بند (ب) ماده [...ادامه]

اصلاحيه تصويبنامه موضوع ورود خودروهاي توليدي شركت‌هاي‌خودروسازي داخلي كه به خارج از كشور صادر مي شوند هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.14636 مورخ 13/9/1381 وزارت ‌بازرگاني و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص شركتهاي مشمول بند (د) تبصره (2) قانون بودجه سال 1381 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/6/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و [...ادامه]

‌قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات جرايم ‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ‌ايران ـ مصوب 1371 ـ

اصلاح تصويبنامه موضوع راهكارهاي اجرايي حوزه‌هاي بخشي‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران ـ مصوب 1379 ـ هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/10/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي‌، موضوع نامه [...ادامه]

تصويبنامه در مورد افزايش سرمايه شركت سهامي ‌خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 34.5562.011 مورخ 23/5/1381‌وزارت جهاد كشاورزي و [...ادامه]

اصلاح ‌آيين‌نامه معاملات سازمان انرژي اتمي‌ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/10/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي‌، موضوع نامه [...ادامه]

ابطال بخشنامه شماره 282/ف/2/1 مورخ 12/3/1380 شركت بيمه ايران. شماره ه ـ /80/360 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري راجع‌به وظايف واحدهاي استاني وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي‌و صنايع و معادن شوراي عالي اداري در نودوهفتمين جلسه مورخ 9/9/1381 در اجراي جزء 3 بند ب ماده 1 [...ادامه]

ابطال بخشنامه شماره 12 امور بيمه‌‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي و قسمت آخر ماده يك آيين‌نامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي شماره 81/286 و 79/246 20/9/1381 نقل از شماره [...ادامه]

ابطال تصميم متخذه در جلسه مورخ 14/4/1378 شوراي اسلامي‌شهر شيراز شماره ه ـ /80/357 [...ادامه]

ساز و كار تشويقي جهت بازخريدي و بازنشسته كردن كاركنان مازاد بر نياز در وزارت جهاد كشاورزي ويا انتقال آنان به ساير وزارتخانه ها و سازمان ها هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره .26903.28.24980ج.ك مورخ11/10/1380 وزارت جهاد كشاورزي و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (111) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1380 هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1381‌بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط‌زيست و به استناد اصل‌يكصد و [...ادامه]

‌اساسنامه صندوق ذخيره بسيجيان ‌ هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 162.108.21.8162 مورخ7/11/1376 وزارت دفاع [...ادامه]

اصلاح جدول طبقه‌بندي علائم صنعتي و تجارتي موضوع باب چهارم آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1337 با اصلاحات بعدي سرفصل‌هاي اصلي مربوط به طبقه‌بندي كالاها و خدمات

اصلاحيه تصويب‌نامه در خصوص جزء (7) بند «س» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح ‌آيين‌نامه اجرايي ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1381 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي‌، موضوع نامه شماره4213ه.ب [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه استخدامي‌شركتهاي ‌بيمه و بيمه‌مركزي ايران ‌ هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1575 مورخ 22/1/1381‌وزات امور‌اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به فهرست اقلام مشمول قانون تعزيرات حكومتي ـ مصوب 23/12/1367 ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3923/12/2 س 11/10 م مورخ 17/7/1381 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «ح» تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.178094 مورخ 30/9/1381‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند «ي» جزء (4) بند «س» تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 12341 مورخ 18/3/1381 وزارت امور‌اقتصادي و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (156) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي‌ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/10/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي‌،‌ كشور، [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص ماده (69) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب1373 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 33117 مورخ 2/4/1381 وزارت كار و [...ادامه]

اصلاح ‌آيين‌نامه اجرايي بند «ط» تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.116026 مورخ 27/6/1381‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

تصويبنامه راجع به ‌شركت ملي صنايع پتروشيمي به منظور توسعه شبكه صادراتي هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3082 ـ 12.2 مورخ 30/9/1381 وزارت‌نفت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اعطاي نشان دولتي «درجه يك شجاعت» هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/10/1381 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه ‌راجع به افزايش سهم الشركه وزارت راه و ترابري براي ‌احداث آزادراه مشهد ـ باغچه هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 9728.11 مورخ 12/5/1381 وزارت راه [...ادامه]

اصلاحيه تصويبنامه در خصوص شركتهاي مادر تخصصي هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 904.5556 مورخ 1/10/1381 وزارت‌امور اقتصادي و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر كوهدشت استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان لرستان در اجراي بند (5) ماده [...ادامه]

ابطال ماده 4 مصوبه 1061 مورخ 1/4/1376 هيأت‌مديره شركت ملي نفت ايران شماره ه ـ /80/313 [...ادامه]

رأي 327 ـ 10/9/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نقل از شماره 16868 ـ 28/10/1381 روزنامه رسمي شماره ه ـ /80/460 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر پل دختر استاندار و رييس محترم شوراي شهرسازي و معماري استان لرستان در اجراي بند (5) ماده(4) [...ادامه]

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 و 14 ديوان عدالت اداري شماره ـ /80/224 و 114 [...ادامه]

اصلاح ‌بند (7) اصلاحيه تصويب‌نامه راجع به وام ارزي و يا تسهيلات ريالي به پيمانكاران و سازندگان داخلب بخش غير دولتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/10/1381 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

‌تصميم نامه شماره .30573ت27220‌ه‍مورخ 26/6/1381‌ در مورد نحوه اجراي بند «ك» تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد نحوه اجراي بند «ك» تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 [...ادامه]

‌آيين‌نامه تنظيم برخي از مقررات مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از كشور كاركنان ‌دولت از طريق دستگاه غيرمتبوع مستخدم هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.1864 مورخ 22/2/1380 سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده ( 138) ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/10/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي‌، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح تصويبنامه در خصوص ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/10/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص احداث و نگهداري راههاي مرزي كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.19211.5004.4042 مورخ13/11/1380سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بابلسر استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان مازندران در اجراي بند(5) ماده (4) [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه راجع به مشاركت حقوقي بانكهاي ملي و صادرات ايران در شركت توسعه نيشكر هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 56338 مورخ 4/10/1381 وزارت‌اموراقتصادي و دارايي [...ادامه]

ابطال بخشنامه شماره 2955/100 مورخ 26/6/1379 سازمان تعزيرات حكومتي شماره ه ـ /80/327 10/10/1381 نقل از شماره 16869 [...ادامه]

ابطال بخشنامه‌هاي شماره 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و 14561/4/30 مورخ 21/12/1378 رئيس شوراي عالي مالياتي شماره ه ـ /81/351 [...ادامه]

ابطال موادي از آيين‌نامه تعيين تكليف ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي ساكن ايران شماره ه ـ 80/166 [...ادامه]

‌اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (‌توانير) هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1381 بنا به پيشنهاد شماره 53635.20.100 مورخ 11/9/1381‌وزارت نيرو و تاييد [...ادامه]

ابطال بند 3 مصوبه مورخ 3/7/1373 شوراي ميراث فرهنگي شماره ه ـ /79/415 [...ادامه]

‌آيين‌نامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.166319 مورخ 11/9/1381‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

‌قانون حمايت از كودكان و نوجوانان

آيين‌نامه اجرايي بند «م» تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.18 بنا به پيشنهاد شماره 37942 مورخ 1381.7.2 وزارت امور‌اقتصادي و [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 761 مورخ 5/3/1380 ستاد اقامه نماز [...ادامه]

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي‌، موضوع نامه‌شماره [...ادامه]

ابطال مصوبه نهصد‌ و چهل و هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 20/9/1379، موضوع ضوابط تأسيس بانك غيردولتي شماره 88/347و316 [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.9583 مورخ 23/6/1380 وزارت‌بازرگاني و به [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تردد از ‌فرودگاه همدان هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.7.73.7893 مورخ 15/10/1381‌وزارت كشور و به [...ادامه]

تصويبنامه راجع به الحاق شهرستان مهر و بخش بيرم از شهرستان لار به مفاد تبصره (1) ماده (15) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون ‌مقررات صادرات و واردات هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.16692 مورخ 17/10/1381 وزارت ‌بازرگاني و [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد نحوه اجراي بند «ك» تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد نحوه اجراي بند «ك» تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص بند (‌د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.3639 مورخ 18/3/1381 وزارت‌بازرگاني و به [...ادامه]

تصويبنامه راجع به نحوه انتخاب هيئت داوران در خصوص اختلافات وزارت مسكن و شهر سازي با پيمانكاران هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1281.100.02 مورخ 12/3/1380‌وزارت مسكن و شهرسازي [...ادامه]

رأي 337 ـ 24/9/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه ـ /80/392 [...ادامه]

ابطال بند يك مصوبه شماره 43 مورخ 12/4/1367 كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان تهران و بخشنامه‌هاي شماره 20287مورخ 11/9/1359 و 34028/21101/410 مورخ 18/10/1361 شهرداري تهران شماره ه ـ /80/481 [...ادامه]

آئين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي مديرعامل محترم روزنامه رسمي‌كشور با استناد به قانون اصلاح پاره‌اي ازمواد قانون تشكيل دادگاههاي [...ادامه]

آئين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات (مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدي) به استناد تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370، مجلس شوراي [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور ‌از موسسات خارجي و بين‌المللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي‌شود هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 21.58997 ـ 10875 مورخ18/10/1381 وزارت امور [...ادامه]

‌قانون استفساريه چگونگي واريز مبالغ حاصل از فروش خدمات ‌آموزشي و پرورشي به حسابهاي مربوطه توسط سازمان‌ پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش

‌قانون اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامي

‌قانون ساماندهي بهداشت و درمان براساس اصول‌سوم (3)، بيست و نهم (29) و چهل و سوم (43) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران

اصلاح اساسنامه شركت سهامي ‌روزنامه رسمي‌كشور ايران - مصوب 1353 - هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/9/1381 به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي [...ادامه]

‌ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1381 هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.203294 مورخ 5/11/1381‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

ابطال دستور اداري شماره 9268/5000 مورخ 11/5/1377 سازمان تأمين اجتماعي شماره ه ـ /80/345 [...ادامه]

ابطال مورخ 26/10/1377 شوراي اقتصاد موضوع‌نامه شماره 1262/34 مورخ 4/11/1377 سازمان برنامه و بودجه شماره ه ـ /80/251 [...ادامه]

ابطال بندهاي 1 ـ 33 ـ 4 و 2 ـ 33 ـ 4 آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي ‌تعرفه‌هاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو شماره ه/80/153 [...ادامه]

قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي

‌قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي‌ايران به پروتكل ‌مورخ 13/3/1378 (‌سوم ژوئن 1999) حاوي ‌اصلاحات كنوانسيون حمل و نقل بين‌المللي راه آهن(COTIF) مورخ 19/2/1359 (9 مه 1980)

‌قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين ‌دولت جمهوري اسلامي ‌ايران و دولت جمهوري عربي سوريه

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري شماره ه ـ /81/97 [...ادامه]

آئين نامه اجرائي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 96160/8 مورخ 3/10/1380 وزارت کشور و [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند «ي» تبصره (12)‌ قانون بودجه سال 1381 هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1381 با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه راجع به وظايف و مسئوليتهاي اجرايي قابل واگذاري به سازمانها و ادارات كل استاني هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح ‌آيين‌نامه حقوق و مزاياي شهرداران هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.11891‌مورخ 13/8/1380‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص ماده (191) قانون كار - مصوب 1369 - هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/10/1381 بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار، موضوع نامه شماره 76174‌مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ سه ميليارد و چهارصد ميليون ريال براي تكميل مطالعات و اجراي طرحهاي توسعه و عمران مناطق كمتر توسعه يافته هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1381بنا به پيشنهاد شماره 195204/101 مورخ 24/10/1381 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اصلاحيه آيين‌نامه اجرائي بند«ف»تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 هيأت وزيران در جلسه 2/11/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تعيين ‌ضريب محروميت نقاط محل خدمت مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره .1462ن مورخ 9/11/1379 وزارت‌بهداشت، درمان و [...ادامه]

آيين‌نامه تعيين وظايف، مقررات و اعضاي شوراي عالي نقشه برداري كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 15756 ـ 21449/105 مورخ 15/12/1380 [...ادامه]

تصويب ‌آيين‌نامه اجرايي ماده (112) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/11/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت [...ادامه]

اصلاح ‌اساسنامه صندوق تعاون هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/9/1381‌ بنا به پيشنهاد شماره 1.529 مورخ 9/2/1380 وزارت تعاون و [...ادامه]

اصلاحيه تصويب‌نامه موضوع تفويض اختيار دولت ناشي از بند (ه) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب 1379 ـ نظر به اين که در تصويب‌نامه شماره 59663/ت24340 ه ـ مورخ 28/12/1380، موضوع تفويض اختيار دولت [...ادامه]

تصويبنامه راجع به بدهي مالياتي شركت‌هاي تابع سازمان صنايع ملي ايران به دولت (سازمان امور مالياتي كشور) هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 109567 مورخ 30/5/1381 وزارت‌صنايع و معادن [...ادامه]

اصلاح تبصره (1) ماده (4) آيين‌نامه اجرايي بندهاي«ب»، «ج، «‌د»، «‌ه‍«،«‌و»، «‌ز»، «ح» و «ن» تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره .3382م مورخ 8/7/1381 وزارت تعاون و [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص ماده (10) موافقتنامه بين دولتي راجع به كريدور (‌دالان) حمل ونقل بين المللي شمال - جنوب - مصوب 1380 - هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 24343.11 مورخ 30/10/1381‌وزارت راه و ترابري [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري راجع به وظايف واحدهاي استاني وزارتخانه‌ها ي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي شوراي عالي اداري در نودو هشتمين جلسه مورخ 7/10/1381 در اجراي جزء بند ب ماده قانون [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص اصلاحات‌تقسيماتي در استان مركزي وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 29/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره.12945م [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص صدور مجوز ايجاد و بهره‌برداري شبكه‌هاي پي‌جو به متقاضيان بخش غير دولتي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 100.41979 مورخ 5/11/1381 وزارت‌پست و تلگراف [...ادامه]

اصلاح ماده (193)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1381 با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه‌شماره [...ادامه]

اصلاح آيين نامه قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها وساير منابع پولي و مالي كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 18921.11 مورخ 2/9/1381 وزارت راه‌ و [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تعيين نمايندگان ويژه رييس‌جمهور جهت تصميم‌گيري در مورد نحوه اجراي ماده (6)‌ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاو ارز مصوب 1374 ‌هيأت وزيران درجلسه مورخ 18/10/1381 بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور و براساس اصل يكصد و بيست و [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص مناطق تحت كنترل گمرك در مناطق و بازارچه هاي مرزي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره .1602.36.1.122م47. مورخ26/6/1381 نيروي انتظامي ‌جمهوري اسلامي [...ادامه]

تصويبنامه راجع به شركت شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1021.11557.62052 مورخ2/11/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي [...ادامه]

‌آيين‌نامه نحوه تهيه قراردادهاي ناهمسان خدمات مشاوره‌اي هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 54.6403 ـ 105.8802 مورخ2/12/1379 سازمان مديريت [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه مصرف هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهدا مي‌شود هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 6484/892/56 مورخ 14/2/1381 مزارت امور اقتصادي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر بابل ـ امير كلا در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اعطاي نشان‌هاي دولتي ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 به استناد تبصره ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص انتزاع كليه وضايف، اختيارات،‌ نيروي انساني، ‌امكانات، ‌تعهدات و اعتبارات مربوط به راهها و گذرگاههاي عشايري از وزارت جهاد كشاورزي و الحاق آن به وزارت راه و ترابري هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 7866.32.14814 مورخ 20/7/1381‌وزارت جهاد كشاورزي و [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات مالي ميان مدت و بلند مدتي كه توسط شركت آب و فاضلاب استان همدان از طريق سيستم بانكي براي اجراي طرح فاضلاب شهر همدان از بانك توسعه اسلامي اخذ مي شود هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1166721.65757 مورخ 19/11/1381 وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين ضريب درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي و خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلمهاي سينمايي هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 37317 مورخ 31/6/1381 وزارت امور‌اقتصادي و [...ادامه]

اصلاحيه تصويب‌نامه راجع به شركتهاي مادر تخصصي هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1062.12303.66330 مورخ 21/11/1381 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويب‌نامه ‌شماره .1395ت16‌ه [...ادامه]

اصلاح ‌آيين‌نامه اجرايي بند«‌ه‍» ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/11/1381 با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه‌شماره [...ادامه]

اصلاحيه ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1381 كل كشور ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1381‌بنا به پيشنهاد شماره 101.149866 مورخ 18/8/1381‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

تصويبنامه راجع به ورود و ترخيص شاسي‌هاي متحرك مخصوص توليد ماشين‌آلات آتش‌نشاني هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.18632 مورخ 16/11/1381 وزارت ‌بازرگاني و [...ادامه]

تصويبنامه در مورد تعرفه صدور كارتهاي شناسايي براي اتباع بيگانه هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.178169 مورخ 30/9/1381‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

تصويبنامه راجع به ‌بهاي اراضي، ساختمان‌ها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 4592.1.3.34 مورخ 31/3/1377‌وزارت كشور و موافقت [...ادامه]

تصويبنامه در مورد تضمين بازپرداخت تسهيلات ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي طرح شركت صنايع كاشي و سراميك ‌خاتم اردكان به منظور خريد ماشين‌آلات و تجهيزات توليد كاشي سراميك كف، از موسسات خارجي و بين‌المللي ‌توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ مي‌شود هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 8830.21.47706 مورخ20/11/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي [...ادامه]

‌آيين‌نامه داخلي شوراي عالي آموزش و پرورش ‌ ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 140730322 مورخ 15/11/1381‌وزارت [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تعيين حق ثبت نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمون سراسري ورود به دانشگاههاي داخل ‌و اعزام به خارج در سال 1382 هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 75.5322.7223 مورخ 9/7/1381‌وزارت علوم، تحقيقات و [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تأسيس دفتر نمايندگي در كشور افغانستان توسط وزارت جهاد كشاورزي هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1459.011 .33م مورخ 28/7/1381‌وزارت جهاد كشاورزي و [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 5324.11 مورخ 17/5/1380 وزارت راه ‌و [...ادامه]

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 209534/101 مورخ 12/11/1381 سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاح ‌آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي‌شهر و شهرك هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 11091.1.6.61 مورخ 20/11/1381‌ وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان مركزي وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

مصوبه مورخ 18/8/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام - تفسير ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قچاق كالاو ارز

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 3 و 8 و12و16 ديوان عدالت اداري شماره ه ـ /80/120 [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تبديل روستاي خور به شهر هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.61800 مورخ 10/7/1381‌وزارت كشور و با [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تبديل روستاي توحيد به شهر هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.83012 مورخ 12/9/1381‌وزارت كشور و با [...ادامه]

تصويبنامه راجع به ادغام روستاي عنبران سفلي با روستاي امين جان و تبديل به شهر عنبران هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.40785 مورخ 14/5/1381‌وزارت كشور و با رعايت [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به طرح تعويض پلاك خودروها هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 86287.1.6.61 مورخ 20/9/1381‌وزارت كشور و به [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تغيير نام شهر سردشت به شهر سالند هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.80285 مورخ 3/9/1381‌وزارت كشور و با [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در‌استان اصفهان وزراي عضو كميسيون سياسي - دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تغيير نام روستاي بيشك به روستاي سرداركندي وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي نوده خاندوزبه شهر وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب اصلاحات تقسيماتي در استان آذربايجان غربي وزراء عضو كميسيون سياسي - دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تبديل روستاي كرهرود به شهر وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.56656 [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تبديل روستاي كمشجه به شهر وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.41339 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تغيير نام شهر شريعتي به صفي‌آباد وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه در مورد ايجاد و تأسيس بخش سلفچگان در تابعيت شهرستان قم وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.47494 [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي‌هيأت دولت در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.66775 مورخ [...ادامه]

تصميم نماينده ويژه رييس‌جمهور در امور مربوط به اجراي طرح فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) تصميم نماينده ويژه رييس‌جمهور در امور مربوط به اجراي طرح فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) که [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص حفاظت و استفاده از غارهاي طبيعي كشور هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 21137 ـ 52 مورخ 27/5/1381 سازمان‌حفاظت محيط‌زيست [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139)اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم،مصوب 1380 هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 37319 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد تبديل روستاي نصر آباد به شهر سفيد شهر وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (4) قانون اعطاي امتيازات ايثارگري و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده به كار گران مشمول قانون كار نظر به اينکه در تبصره (3) ماده (4) آيين‌نامه اجرايي ماده (4) قانون اعطاي امتيازات ايثارگري [...ادامه]

مصوبه مورخ 28/10/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تفسير ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374

تصويب‌نامه در مورد واگذاري مالكيت دولت نسبت به پنجاه و پنچ درصد(55%) از سهام و ساير حقوق و امتيازات سهامي ‌بيمه ايران به صندوق باز نشستگي كشوري و به سازمان تأمين اجتماعي و به صندوق ذخيره فرهنگيان تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تبديل روستاي داودآباد به شهر وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.103321 [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع‌ به واگذاري مالكيت دولت نسبت به شصت درصد (60%) از سهام و ساير حقوق و امتيازات بانك صادرات ايران به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 [...ادامه]

تصويبنامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان مازندران وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد‌ شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص بندهاي (الف) و (هـ ) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ‌ايران مصوب 1372 ‌وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 22/4/1381 به استناد بندهاي [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تبديل روستاي ايج به شهر وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.79477 [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع ‌به واگذاري سهام شركت ملي صنايع پتروشيمي ‌موجود در شركتهاي پتروشيمي خارك، اصفهان، اراك و شيراز به سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري و آستان قدس‌رضوي تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص اصلاحات‌تقسيماتي در استان بوشهر وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص ادغام شهر رهنان با شهر اصفهان وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد‌ شماره1.4.42.102630 [...ادامه]

تصويبنامه درخصوص اصلاحات‌تقسيماتي در استان همدان وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.42.83499 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي قورچي باشي به شهر وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.66451 مورخ [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تبديل ‌روستاي كوزه كنان به شهر‌ وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.98305 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي پاريز به شهر پاريز وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌قانون استفساريه قانون اصلاح تبصره (2) ماده (70) ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي‌ايران

‌قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ‌ايران و جمهوري ازبكستان

ماده الحاقي به آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 29/10/1381 كليه افرادي كه جهت انجام امر بازرسي با سازمان بازرسي كل كشور همكاري مي‌نمايند، موظف [...ادامه]

ابطال ماده 14 آئين‌نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه و تبصره‌هاي يك و 2و3 آن مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران شماره ه ـ /79/121 [...ادامه]

اصلاح ‌آيين‌نامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي‌، موضوع نامه [...ادامه]

آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 5.746 ـ 105.844 مورخ 29/4/1379‌سازمان مديريت [...ادامه]

ابطال ماده 4 آئين‌نامه اجرائي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع تصويب‌نامه شماره 39956/ت 18369 ه ـ مورخ 18/6/1377 هيأت وزيران شماره ه ـ /80/371 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص ايجاد و تأسيس بخش اسماعيلي درا ستان كرمان وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه در مورد مأموريت كاركنان رسمي به شركت‌هاي وابسته به صندوق بازنشستگي نفت هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2264 ـ 12.2 مورخ 6/7/1381 وزارت‌نفت [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص درجه‌بندي واحدهاي قضايي با لحاظ محروميت، بدي آب و هوا و دوري از مركز هيات وزيران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنابه پيشنهاد شماره 111.02.2301 مورخ 19/6/1381‌وزارت دادگستري و به استناد [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص ايجاد و تأسيس بخش ديهوك در استان يزد وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.88237 مورخ [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تبديل روستاي مشهد بيلو به شهر كامفيروز وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به‌پيشنهاد شماره 1.4.42.85825 [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تبديل روستاي قلعه خواجه به شهر وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.58813 [...ادامه]

لغو تصوببنامه موضوع اصلاح ماده (1) آيين‌نامه اجرايي ماده(53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ ايران بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1381 با توجه به نظر [...ادامه]

ابطال ماده 21 و صدور ماده 22 از آئين‌نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازان اوقاف و امورخيريه مصوب 10/2/1365 شماره هـ/79/124 12/11/1381 نقل از شماره 16908ـ21/12/1381 [...ادامه]

ابطال ماده 5 آئين‌نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران شماره هـ/80/471 21/11/1381 نقل از [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار‌ - مصوب 1380- هيات وزيران در جلسه مورخ 1/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 18790 مورخ 13/3/1381 وزارت كار و [...ادامه]

ابطال بخشنامه 966/ك مورخ 28/1/1378 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شماره هـ/78/234و221 21/11/1381 نقل از شماره 16909ـ24/12/1381 روزنامه [...ادامه]

‌آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 22021.1.3.34 مورخ 7/7/1380‌وزارت كشور و به [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان فارس وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.99761 [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تغييرات و اصلاحات در استان تهران وزاراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنابه پيشنهاد شماره 1.4.42.40788 [...ادامه]

‌آيين‌نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي ‌و دولتي هيأت وزيران درجلسه مورخ 7/12/1381 بنابه پيشنهاد شماره 1.15461 مورخ 11/6/1380 سازمان‌ميراث فرهنگي كشور و دراجراي [...ادامه]

تصويبنامه راجع به اصلاحات‌تقسيماتي در استان لرستان وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.92680 [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان كرمان وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.19988 [...ادامه]

تصويب اصلاحات تقسيماتي در استان سيستان و بلوچستان‌ وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.46671 [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تعيين ضوابط و شرايط بخشودگي تعهدات ارزي معوق صادركنندگان و معافيت صادرات كالاها و خدمات از سپردن هر گونه پيمان و تعهد ارزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1381 با توجه له نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه‌هاي [...ادامه]

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 3 ديوان عدالت اداري شماره هـ/80/375 20/10/1381 نقل از شماره [...ادامه]

اصلاح ماده (36 ) اصلاحي آيين‌نامه استخدامي ‌سازمان حسابرسي هيأت وزيران در جلسه مورخ4/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.125972 مورخ 12/7/1381 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اصلاح جدول پيوست آيين‌نامه اجرايي سرشماري عمومي ‌كارگاهي كشور سال 1381 هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.127655 مورخ 14/7/1381‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

آيين‌نامه استخدامي ‌مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و [...ادامه]

اصلاح قانون بودجه سال 1382 كل كشور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي‌ايران لايحه شماره 48076 [...ادامه]

تصويبنامه راجع به واگذاري تعداد 74 دستگاه منازل سازماني شركت ملي نفت ايران واقع در شهرستان مسجد سليمان به وزارت آموزش و پرورش (اداره آموزش و پرورش شهرستان مسجد سليمان) هيات وزيران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنابه پيشنهاد شماره 880 ـ12.2 مورخ 25/3/1381 وزارت‌نفت و به [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد واگذاري مالكيت سهام متعلق به سازمان خصوصي‌سازي به صندوق ذخيره فرهنگيان تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اعضاي مجمع عمومي ‌شركتهاي مادر تخصصي سازمان توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1381 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (4) [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي تأمين مالي خريد پنج دستگاه ماشين تعمير و نگه داري خطوط راه آهن جمهوري اسلامي ايران از موسسات‌خارجي و بين المللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي‌شود هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1249221.69836 مورخ10/12/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي [...ادامه]

اصلاحيه تصويب‌نامه موضوع نحوه اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب‌رجوع در نظام اداري هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1381 با توجه به نظر رئيس‌مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره [...ادامه]

‌آيين‌نامه ارجاع كار به پيمانكاران هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 5.853ـ105.1364 مورخ16/5/1379 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

تصويبنامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان مازندران وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.60999 [...ادامه]

آيين‌نامه تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشكي قانوني براساس ماده 3 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/1372 مجلس شوراي اسلامي‌بدينوسيله هزينه‌هاي [...ادامه]

‌قانون الحاق يك تبصره به ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران

تصويب تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل‌كشور تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور درخصوص نحوه اجراي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 كل‌كشور [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر كرمانشاه استاندار محترم و رييس شوراي شهرسازي و معماري استان كرمانشاه در اجراي بند (5) ماده [...ادامه]

اصلاحيه مصوب مورخ 6/12/1381 دستورالعمل تركيب و چگونگي تشكيل هيئت فني اشتغال در استانها موضوع تبصره ماه 17 آئين‌نامه اجرايي ماده 129 قانون كار جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 5/2/1378 و زير كار و امور اجتماعي 1ـ ماده يك به شرح زير اصلاح مي‌شود: «هيئت فني اشتغال استان در محل [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع ‌به تفويض اختيارات هيأت وزيران در خصوص اضافه، حذف و يا جايگزيني اقلام مشمول قانون تعزيرات حكومتي ـ مصوب 1367ـ به كميته متشكل از نمايندگان ويژه رييس‌جمهور هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1381 بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور و براساس اصل يكصدوبيست‌و‌هفتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات‌تقسيماتي در استان ايلام وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.101288 [...ادامه]

تصويبنامه در مورد موجودي چاي فروش نرفته كارخانجات توليدي چاي بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.19788 [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ‌ايران ـ مصوب 1379 ـ هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 500.20.532.28.16215 مورخ2/7/1380 وزارت جهاد كشاورزي [...ادامه]

‌قانون تشكيل سازمان صنايع هوائي نيروهاي مسلح

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند (ب) الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف‌آن در موارد معين، موضوع ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ‌ هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي‌، [...ادامه]

اصلاح جدول ضميمه آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويب‌نامه شماره.1395ت16‌ه‍ مورخ [...ادامه]

تصويبنامه راجع به ‌برنامه زمانبندي، روش و ميزان واگذاري سهام 14 شركت زير مجموعه شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ‌ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1087.13190.70659 مورخ13/12/1381 وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص ورود پنبه دانه و پنبه هيأت وزيران درجلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 500.22.2266.32.24728 مورخ10/12/1381 وزارت جهاد كشاورزي و به [...ادامه]

اصلاحيه آيين‌نامه بند «‌و»‌ ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي‌ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه‌شماره 4741ه.ب [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعريزات حكومتي هيأت وزيران درجلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3799/15 مورخ 20/10/1380 وزارت دادگستري و به [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد پرداخت وام ارزي يا تسهيلات ريالي بلند مدت (با نرخ رايج بين‌المللي) به سازندگان داخلي انواع شناور بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره108994 [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تعيين ‌شرايط اعطاي اعتبار جهت صدور خدمات فني و مهندسي توسط بانك توسعه صادرات ايران از محل صندوق‌ذخيره ارزي براي كشورهاي ازبكستان و جيبوتي هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 68514 مورخ10/12/1381 وزارت امور‌اقتصادي و دارايي [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص واگذاري سهام شركت صنايع دريايي ايران (‌صدرا) از طريق سازمان بورس اوراق بهادار هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1088.13191.70662 مورخ13/12/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بندهاي "ب"، "ج"، "‌د"، "‌ه‍ـ، "‌و"، "‌ز"، "ح"، "ن" تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهادهاي [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي طرح خريد مهندسي اصولي و تفصيلي،‌تجهيزات و لوازم يدكي، خدمات نظارت و آموزش مربوط به واحد جداسازي هوا و توليد هواي فشرده توسط‌شركت پتروشيمي ‌مبين از موسسات خارجي و بين‌المللي اخذ مي‌شود هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1107421.70868 مورخ12/12/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي [...ادامه]

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 5 ديوان عدالت اداري شماره 79/375 و 80/384 14/12/1381 نقل از شماره 16921ـ16/1/1382 روزنامه [...ادامه]

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3و4و8 ديوان عدالت اداري شماره هـ/76/127 [...ادامه]

اعلام تعرض آراء صادره از شعب 2و3 تجديد نظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/79/349 10/12/1381 نقل از شماره 16921ـ16/1/1382 روزنامه [...ادامه]

تصويبنامه راجع به استخدام پانصد نفر (500) ‌از ميان سه هزار نفر كاركنان غيررسمي وزارت كشور ‌ هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3889.1.23 مورخ 19/3/1381 وزارت‌كشور [...ادامه]

اساسنامه نمونه صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي ‌ هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 500.20.532.28.16215 مورخ2/7/1380 وزارت جهاد [...ادامه]

اصلاحيه تصويب‌نامه شماره 26540/ت27062‌ه‍ مورخ 4/6/1381 هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.227873 مورخ 7/12/1381‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص لغو ‌تصميم‌نامه موضوع واگذاري مالكيت سهام سازمان ‌ايرانگردي و جهانگردي در شركت توسعه مهمانخانه‌هاي ايران به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين‌اجتماعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 22729 مورخ 2/5/1381 وزارت امور‌اقتصادي و [...ادامه]

اصلاحيه تصويب‌نامه شماره 9926/ت21167هـ مورخ 7/3/1381 هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع‌نامه‌شماره 4737 [...ادامه]

اصلاحيه تصويب‌نامه شماره .51533‌ت24505‌هـ مورخ 28/11/1380 هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

‌اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (‌مادر تخصصي) هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 69431.20.100 مورخ 4/12/1381‌وزارت نيرو و به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص گروه مركبات مشمول طرح تنظيم بازار تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد اضافه، حذف و يا جايگزيني اقلام مشمول قانون با [...ادامه]

تصويب قيمت چهار فرآورده اصلي نفتي ‌ هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنابه پيشنهاد شماره 4812ـ12.2 مورخ 19/12/1381‌ وزارت نفت و [...ادامه]

لغو تصويبنامه در خصوص لغو مقررات رواديد مسافرت بين‌جمهوري اسلامي ‌ايران و جمهوري تركمنستان هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3.200.2793ـ730.901.2 مورخ7/11/1381وزارت امورخارجه و به استناد [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ‌ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ‌ هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنابه پيشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 وزارت امور‌اقتصادي [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي‌ايران ‌ هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 به پيشنهاد مشترك شماره 105.20477 مورخ 5/12/1380‌سازمان مديريت [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه نحوه اجراي فعاليت‌هاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور ‌ هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381‌با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

تصويب ‌اساسنامه نمونه صندوقهاي پژوهش و فناوري غيردولتي هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 به پيشنهاد مشترك شماره 105.20477 مورخ 5/12/1380‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به لغو تصميم موضوع واگذاري مالكيت سهام سازمان ايرانگردي و جهانگردي در شركت توسعه مهمانخانه‌هاي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 22729 مورخ 2/5/1381 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

اصلاح اساسنامه بنياد فرهنگي و هنري رودكي ‌ هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خوزستان وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تأمين يارانه علوفه و مبارزه با آفات نباتي در استانهاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان ‌ هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنابه پيشنهاد شماره 7340.1.3.31 مورخ 3/9/1381‌وزارت كشور و [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص ايجاد و تأسيس بخش قره پشتلو در تابعيت شهرستان زنجان وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.90652 مورخ [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تبديل روستاي نشتيفان به شهر ‌ وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به [...ادامه]

تصويبنامه در مورد تبديل روستاي كاريز به شهر وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.52839 [...ادامه]

تصويبنامه در مورد تبديل روستاي گرد كشانه به شهر وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.68821 [...ادامه]

تصويبنامه راجع به ادغام روستاهاي فرهاد گرد، اقباليه، نعمان، شريف آباد و قلعه نو فرهاد گرد و تبديل به شهر فرهاد گرد وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.81748 [...ادامه]

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي انتشار دويست ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند (ج) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 011/12947/34 مورخ 11/12/1381 وزارت جهاد کشاورزي [...ادامه]

تصويبنامه راجع به تغييرات و ‌اصلاحات تقسيماتي در استان كرمان وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.107389 [...ادامه]

تصويبنامه راجع به اصلاحات‌تقسيماتي در استان آذربايجان شرقي وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره77799 1.4.42. [...ادامه]

تصويبنامه در خصوص تعيين كالاهاي توليدي كه امكان استفاده از آنها به عنون محصول نهايي وجود دارد هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنابه پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي، ‌بازرگاني، صنايع [...ادامه]

اصلاح اساسنامه شركت سهامي ‌حمل و نقل جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب 1371 هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 10942.11 مورخ 3/6/1381 وزارت راه‌ و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

قانون اصلاح سقف ارزي سال 1382 در قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي‌ايران

اصلاح اساسنامه شركت سهامي ‌نمايشگاه‌هاي بين المللي جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب 1378 ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 13464/1 مورخ 25/8/1381 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (65) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ‌ هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع‌نامه [...ادامه]

تصويبنامه راجع به واردات مركبات ‌ هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.20358 مورخ 13/12/1381 وزارت‌بازرگاني [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه ‌اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه ‌ هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، [...ادامه]

تصويبنامه در مورد اصلاحات‌تقسيماتي در استان خراسان ‌ وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيات وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به [...ادامه]

‌قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران

آيين‌نامه ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي آواره (دارندگان كارت هويت ويژه اتباع خارجي) وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 17/12/1381 با رعايت آيين‌نامه اجرايي ماده [...ادامه]

اهداف كلان بلند مدت، راهبردهاي كلان، اقدامات ميان مدت و كوتاه مدت و نظام اجراء و نظارت مربوط در استان هرمزگان هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 215435/101 مورخ 20/11/1381 سازمان مديريت و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري راجع به افزايش توليد، ارتقاء كيفيت و ساماندهي صنعت فرش دستباف، حل مشكلات بازار عرضه و فروش آن شوراي عالي اداري در نود و نهمين جلسه مورخ 5/11/1381 به منظور افزايش توليد، ارتقاء کيفيت [...ادامه]

اعلام تعرض آراء صادره از شعب 3و6و14 ديوان عدالت اداري شماره هـ/80/181 [...ادامه]

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/80/191 18/1/1382 نقل از شماره 16942ـ10/2/1382 روزنامه رسمي‌ شماره هـ/80/191 [...ادامه]

تصويبنامه راجع به اصلاح خط مرزي بين دهستان درواهي و دهستان زير راه وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381‌بنا به پيشنهاد شماره1.4.42.54848 مورخ [...ادامه]

ابطال بند 2، بند 4 و تبصره آن، بند 7 و بندهاي ج و چ و تبصره ذيل آن از آيين‌نامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 9288/ت 36490 هـ مورخ 4/3/1381 هيأت وزيران و بندهاي 3و4 تصويب‌نامه شماره 9434/ت 26490 مورخ 5/3/1381 در خصوص افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشتركان صندوق بازنشستگي كشور و قوانين نيروهاي مسلح شماره هـ/81/108 28/12/1381 نقل از شماره 16943ـ13/2/1382 روزنامه [...ادامه]

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15و16 و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/77/475 18/1/1382 نقل از شماره [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي ‌توسعه برق ايران هيآت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/75897 مورخ 18/12/1381 وزارت نيرو و [...ادامه]

تصويب ‌اساسنامه شركت سهامي ‌سازمان بهره‌وري انرژي ايران (‌سابا) ‌ هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 75897.20.100 مورخ 18/12/1381‌وزارت نيرو و [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي ‌سازمان انرژي‌هاي نوايران (سانا) هيات وزيران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/75897 مورخ 18/12/1381 وزارت نيرو و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري راجع به ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي شورايعالي اداري در يکصد و مين جلسه مورخ 24/12/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به وظايف واحدهاي استاني وزارت بازرگاني شوراي عالي اداري در نودوششمين جلسه مورخ 20/7/1381 در اجراي جزء 3 بند ب ماده 1 [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به ماده (23) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351 ـ هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1381 بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصل يکصدو [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد اصلاحات تقسيماتي در استان گيلان وزراي عضو کميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به جدول تعيين تعرفه‌هاي مربوط به اجراي دوره‌هاي آموزشي خاص كوتاه مدت وزاري عضو کميسيون تعيين تعرفه‌هاي مربوط به اجراي دوره‌هاي آموزشي خاص کوتاه مدت و ارائه خدمات [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قيمت گذاري سهام دولت در شركتها جهت پرداخت ديون به صندوق‌هاي بازنشستگي و واگذاري به كاركنان براي اصلاح ساختار نيروي انساني و بازخريدي آنان هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 47739 مورخ 28/8/1381 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به مواد (8)، (10) و (11) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب 1374 ـ هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3/5482 ـ 2 مورخ 25/11/1379 سازمان [...ادامه]

مناسبت‌هاي تقويم سال 1381 هجري شمسي (مصوب جلسه 499 مورخ 20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تأييد عضويت 5 نفر از اعضاي هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مصوب جلسات 488 و 494 مورخ 15/8/1380 و 20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) در اجراي ماده 7 آيين‌نامه هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي ‌شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاه‎هاي شهركرد، علم و صنعت ايران و هنر اصفهان (مصوب جلسه 494 مورخ 20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 494 مورخ 20/1/1381، به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري [...ادامه]

عضويت وزير امور خارجه در شوراي عالي اطلاع‎رساني (مصوب جلسه 494 مورخ 20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 494 مورخ 20/1/1381، پيشنهاد (نامة شماره 42844/700 مورخ 7/11/1380) عضويت [...ادامه]

استمرار بهره‎مندي دانشگاه‎ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي از توانايي‎هاي علمي‌استادان بازنشسته (مصوب جلسه 494 مورخ 20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 494 مورخ 20/1/1381،‌ به پيشنهاد جمعي از اعضاي هيئت علمي‌دانشگاه [...ادامه]

انتخاب نائب رييس دوم شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مصوب جلسه 494 مورخ 20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) در جلسه 494 مورخ 20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي،‌ با توجه به استعفاي آقاي دكترحسن حبيبي [...ادامه]

الحاق يك تبصره به ماده 19 آيين‎نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مصوب جلسه 494 مورخ 20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) در جلسه 494 مورخ 20/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي،‌ موضوع پيشنهاد الحاق يك تبصره به ماده [...ادامه]

تأييد عضويت 3 نفر ديگر از اعضاي هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي ‌شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مصوب جلسه 495 مورخ 3/2/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) در اجراي ماده 7 آيين‏نامه هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي‌شوراي عالي انقلاب فرهنگي و [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاه‎هاي اروميه، رازي،‌ لرستان و بين‎المللي امام خميني(ره) (مصوب جلسه 496 مورخ 17/2/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 496 مورخ 17/2/1381، به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري [...ادامه]

تأييد انتخاب مجدد رييس مركز نشر دانشگاهي(مصوب جلسه 498 مورخ 28/3/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 498 مورخ 28/3/1381، براساس ماده 7 اساسنامه مركز نشر دانشگاهي [...ادامه]

اصلاح ماده 4 اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‎ها مصوب جلسه 498 مورخ 28/3/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه [...ادامه]

تعميم تسهيلات طرح شاهد به فرزندان آزادگان مصوب جلسه 498 مورخ 28/3/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاه‎هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز، كردستان، شهركرد و بوشهر (مصوب جلسه 499 مورخ 11/4/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 499 مورخ 11/4/1381، به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش [...ادامه]

الحاق يك بند به مصوبه شرايط استفاده صحيح از لوازم و تجهيزات و محصولات مختلف سمعي و بصري و برنامه‎هاي تصويري در قالب ويدئو مصوب جلسه 499 مورخ 11/4/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 499 مورخ 11/4/1381، به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي ‌(نامه شماره [...ادامه]

تكميل تبصره 2 ماده 3 سياستهاي هنرهاي نمايشي (مصوب جلسه 499 مورخ 11/4/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 499 مورخ 11/4/1381، به پيشنهاد شوراي هنر (نامه شماره 1100/110/230 [...ادامه]

پاسخگويي به مسائل مستحدثه و مشكلات مذهبي اقشار مختلف (مصوب جلسه 500 مورخ 25/4/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) در جلسه 500 مورخ 25/4/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، موضوع طرح پيشنهادي ساماندهي نظام پاسخگويي به [...ادامه]

اساسنامة مجتمع علمي، فرهنگي و تاريخي ربع رشيدي (مصوب جلسه 501 مورخ 8/5/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 501 مورخ 8/5/81، به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي ‌(نامه شماره [...ادامه]

سياست‏هاي فرهنگي ـ اجتماعي بهينه سازي وضعيت خوابگاه‎هاي دانشجويان كشور (مصوب جلسه 502 مورخ 22/5/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 502 مورخ 22/5/81، سياست‎هاي فرهنگي ـ اجتماعي بهينه‎سازي وضعيت خوابگاه‎هاي [...ادامه]

تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(مصوب جلسه 502 مورخ 22/5/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 502 مورخ 22/5/1381، به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش [...ادامه]

آيين‎نامة تشكيل «شوراي هدايت استعدادهاي درخشان» ويژه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به استناد مصوبه جلسه 502 مورخ 22/5/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

تفويض اختيار تصويب سرفصل‏ها و مواد درسي رشته‎هاي تحصيلي علوم حوزوي و اصلاح و تكميل بند 4 مصوبه مدارك تحصيلي صادر شده مديريت حوزه علميه قم مصوب جلسه 502 مورخ 22/5/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه [...ادامه]

واگذاري امور گزينش استاد و دانشجو به دانشگاه‌ها(مصوب جلسه 503 مورخ 5/6/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 503 مورخ 5/6/1381، به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش [...ادامه]

واگذاري انتخاب و صدور حكم رؤساي دانشكده‎هاي مستقل و مراكز آموزش عالي جديدالتأسيس به وزارتخانه‎هاي ذي‎ربط مصوب جلسه 503 مورخ 5/6/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه [...ادامه]

تجديد نظر در صلاحيت هيئت مؤسس مؤسسة آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي حسابداري و مديريت آذربايجان (مصوب جلسه 503 مورخ 5/6/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 503 مورخ 5/6/1381، با بررسي مسائل و مشكلات مؤسسة آموزش [...ادامه]

ضوابط كلي ارزشيابي صلاحيت علمي‌خبرگان بدون مدرك دانشگاهي (مصوب جلسه 503 مورخ 5/6/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 503 مورخ 5/6/1381 به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري [...ادامه]

عضويت نمايندة وزارت مسكن و شهرسازي در شوراي سياست‎گذاري نحوة نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و يادمان در ميدان‎ها و اماكن عمومي (مصوب جلسه 503 مورخ 5/6/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 503 مورخ 5/6/1381، به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي، عضويت نمايندة [...ادامه]

انتخاب دو نفر عضو هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي مصوب جلسه 503 مورخ 5/6/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاه‌هاي تهران، تبريز، هرمزگان و ايلام (مصوب جلسه 505 مورخ 16/7/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي فرهنگي در جلسه 505 [...ادامه]

سياستهاي فرهنگي ـ تبليغي روز زن مصوب جلسه 505 مورخ 16/7/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسة [...ادامه]

الحاق يك تبصره به ماده 2 آيين‌نامه شوراي اسلامي‌شدن مراكز آموزشي (مصوب جلسه 505 مورخ 16/7/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي فرهنگي در جلسه 505 [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاه‎هاي تربيت معلم، زنجان و سيستان و بلوچستان مصوب جلسه 504 مورخ 2/7/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه [...ادامه]

تغيير ركن هيئت مؤسس مؤسسة‌ آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي باقرالعلوم (ع) از حقيقي به حقوقي مصوب جلسه 504 مورخ 2/7/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه [...ادامه]

الحاق يك تبصره به ماده 3 آيين‎نامة شوراي فرهنگ عمومي مصوب جلسه 504 مورخ 2/7/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه [...ادامه]

مناسبتهاي پيشنهادي تقويم سال 1382 هجري ـ‌ شمسي به پيوست مصوبه جلسه 505 مورخ 16/7/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در باره مناسبتهاي پيشنهادي [...ادامه]

اساسنامة مجتمع قلعة تاريخي فلك‎الافلاك(مصوب جلسه 504 مورخ 2/7/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تاييد انتخاب رئيس دانشگاه اراك (مصوب جلسه 506 مورخ 14/8/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه [...ادامه]

انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيئت نظارت بر مطبوعات (مصوب جلسه 506 مورخ 14/8/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسة [...ادامه]

اصلاح بند 3 ماده 6 اساسنامه جهاد دانشگاهي (مصوب جلسه 507 مورخ 28/8/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه [...ادامه]

آيين‎نامه مؤسسات آموزش عالي حوزوي(مصوب جلسه 507 مورخ 28/8/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي ايلام و بندرعباس (مصوب جلسه 508 مورخ 12/9/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسة [...ادامه]

انتخاب نمايندة شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي عالي برنامه‎ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (مصوب جلسه 508 مورخ 12/9/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسة [...ادامه]

تشكيل كميتة تعيين مصاديق پايگاههاي اطلاع رساني رايانه‎اي غيرمجاز مصوب جلسه 509 مورخ 10/10/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسة [...ادامه]

عضويت رئيس يا نماينده سازمان صنايع دستي ايران در شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي مصوب جلسه 509 مورخ 10/10/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسة [...ادامه]

شاخص‎هاي ارزيابي علم و فناوري مصوب جلسة 510 مورخ 24/10/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه [...ادامه]

تبصره الحاقي به بند 1ـ2 آيين‎نامه تشكلهاي اسلامي ‌دانشگاهيان مصوب جلسة 511 مورخ 8/11/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه [...ادامه]

تأييد عضويت دو نفر از اعضاي شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي مصوب جلسة 511 مورخ 8/11/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه [...ادامه]

تبصره الحاقي به بند 1 ـ 2 آيين‌نامه تشكلهاي اسلامي ‌دانشگاهيان (مصوب جلسه 511 مورخ 8/11/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه [...ادامه]

راه‎حل مشكلات و مسائل دانشگاه علوم پزشكي فاطمية قم مصوب جلسة 513