عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15627
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/09/16
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

به محاكم و پاركه‌ها و دواير مركزي و عدليه‌هاي ايالات و ولايات

حسب‌الامر بندگان اعليحضرت همايون شاهنشاهي ارواحنافداه مقرر گرديده شهر ناصري به اسم اهواز ناميده شود لازم است منبعد در مكاتبات و مراسلات اين قسمت را معمول و مجري داريد.