عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:26574/362
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/09/12
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

متحدالمال به عموم محاكم

نظر به اين كه مطابق ماده 64 قانون تسريع محاكمات تأخير انداختن موعد رسيدگي در صورتي ممكن است كه در هر مورد وكيل اجازه مخصوص از موكل خود داشته باشد و نظر به اين كه حق تجديد جلسه در وكالتنامه‌هاي چاپي كه به طور مطلق و علي‌رسم‌الوكاله از طرف موكل به‌وكيل داده مي‌شود نمي‌تواند شامل هر مورد به خصوص گردد و بلكه وكيل بايد براي هر دفعه كه مي‌خواهد تقاضاي تجديد جلسه نمايد اختيار مخصوص از موكل خود تحصيل نمايد لذا اكيداً ابلاغ مي‌شود كه محاكم نبايد بدون اختيار مخصوص براي هر مورد به خصوص و فقط به اعتبار مندرج بودن اختيار تجديد جلسه در وكالتنامه چاپي به تقاضاي وكيل راجع به تجديد جلسه ترتيب اثر دهند.


روابــــط صریـــــــــح