عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:22011
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/09/3
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

متحدالمال به محاكم صلح و بدايت و پاركه مركز و محاكم صلح محدود و مأمورين صلح و محاكم بدايت و پاركه‌هاي ولايات و ايالات

از قرار معلوم دوسيه‌هاي بدوي مربوط به دعاوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت را به منزله دوسيه اداري تلقي نموده و مخارج محاكمه نسبت به‌آن مطالعه نمي‌شود اين است لزوماً ابلاغ مي‌شود در مرحله بدوي اين قبيل دعاوي كه غيرمالي محسوب مي‌شود به دستور مادتين 783 و 784 قانون اصول محاكمات حقوقي بايد مبلغ يك تومان مخارج محاكمه دريافت و تمبر باطل شود و بديهي است در مرحله استينافي هم مطابق ماده 785 قانون مزبور دو مقابل دريافت خواهد شد.


روابــــط صریـــــــــح