عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:1879
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/07/27
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

به عموم دفاتر مركز و ولايات و ايالات

مطابق راپورت دفتر ديوان عالي تميز دوسيه‌هاي مربوط به دعاوي حقوقي كه براي رسيدگي تميزي از ولايات به مركز فرستاده مي‌شود پس از اطلاع اصحاب دعوي از صدور حكم تميزي بعضي اوقات تقاضا مي‌نمايند كه دوسيه مربوط به محل ارسال گردد و مخارج كرايه پستخانه را نيز مي‌فرستند و بعضي اوقات چون محتاج به مراجعه دوسيه‌هاي بدوي و استينافي نيستند اين تقاضا را ننموده و فقط سواد حكم را مطالبه مي‌كنند و به اين جهت دوسيه‌هاي بدوي و استينافي ولايتي ضميمه دوسيه‌هاي تميزي مي‌ماند و براي رفع اين محظور و اين كه دوسيه‌هاي بدوي استينافي پس از رسيدگي تميزي به محل خود عودت داده شود لزوماً ابلاغ مي‌شود كه در مواقع ارسال اين قبيل دوسيه‌ها مخارج فرستادن و برگرداندن دوسيه را از اشخاص ذينفع يك جا مطالبه و دريافت نموده و مخارج برگرداندن دوسيه را به دفتر ديوان‌عالي تميز بفرستند كه پس از رسيدگي تميزي دوسيه بدوي و استينافي به محل خود اعاده شود.