عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:19501
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/07/6
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

-

نظامنامه نمره 27822 مورخ 12 دي ماه 1310 راجع به وصول بقيه مخارج محاكمه در شماره 914 مجله رسمي منتشر شده ـ چون در نظامنامه مزبور اغلاط چاپي رخ داده بود آن اغلاط در شماره 925 مجله تصحيح گرديد ـ ولي از قرار معلوم بعضي محاكم ملتفت تصحيحي كه به‌عمل آمده نشده و به استناد همان نسخه مغلوط تصور مي‌كنند كه تمام موارد مخارج محاكمه بايد بالتمام در حين تقديم عرضحال اخذ شود و حال آن كه مطابق ماده 783 اصول محاكمات حقوقي مصوب رمضان و ذيقعده 1329 قمري ربع مخارج محاكمه در حين دادن عرضحال و سه ربع ديگر در حين صدور حكم اخذ مي‌شود ـ و ماده 68 قانون تسريع محاكمات مقررات ماده 783 اصول محاكمات حقوقي را فقط در آن قسمتي نسخ كرده است كه مربوط به اخذ مخارج محاكمه در مرحله استيناف و تميز و اعاده محاكمه مي‌باشد ـ و بنابراين مخارج محاكمه در مرحله بدوي بايد مطابق ماده 783 مذكور گرفته شود يعني ربع آن در حين تقديم عرضحال و سه ربع ديگر در حين صدور حكم. در هر حال براي رفع شبهه اكيداً اشعار مي‌دارد كه نظامنامه فوق‌الذكر به هيچ وجه مشعر بر اخذ تمام مخارج محاكمه بدوي در حين دادن عرضحال نبوده و در مرحله بدوي دعاوي بايد يك‌ربع مخارج در حين دادن عرضحال و سه ربع ديگر در حين صدور محاكم اخذ شود. گرفتن تمام مخارج محاكمه در حين تقديم عرضحال مخالف صريح مقررات ماده 783 قانون اصول محاكمات حقوقي بوده و هر مستخدم دولت كه اقدام امر مخالف قانون نمايد مشمول مقررات ماده 154 قانون مجازات عمومي خواهد بود.