عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:4216
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/2/18

متحدالمال به عموم محاكم و وكلاي عدليه

چون از قرار معلوم بعضي از وكلاي عدليه در اغلب دعاوي مطروحه به‌ايراد مرور زمان متوسل مي‌شوند و اين ايراد را حتي در مواردي اظهار مي‌دارند كه غيرقابل قبول بودن آن اظهر من الشمس است مثلاً در دعوي بين زوج و زوجه و يا در موردي كه هنوز از تاريخ منشاء دعوي بيش از مدت قليلي نگذشته است و بدين طريق موجبات تطويل محاكمه و تعويق در احقاق حق را فراهم مي‌نمايند لذا در تعقيب نظامنامه نمره 1344/6636 مندرج در شماره (180) مجله رسمي و در اجراء ماده 103 و ماده 108 قانون اصول تشكيلات عدليه مقرر مي‌شود كه توسل وكلاي عدليه در امثال موارد مذكور فوق به ايراد مرور زمان مشمول مقررات نظامنامه فوق‌الذكر بوده و موجب آن مي‌گردد كه وكيل متخلف موقتاً ممنوع‌الوكاله شود. حكام محاكم نيز بايد در هر موردي كه يك نفر از وكلاء عدليه به ايراد مرور زمان متوسل مي‌شود و عدم ورود آن ايراد بيناً معلوم است بعد از قطعي شدن قرار صادر در آن مورد مراتب را به وزارت عدليه اطلاع دهند تا حكم ممنوع‌الوكاله شدن وكيل متخلف صادر شود و هرگاه معلوم گردد كه حاكم محكمه مراتب را به اطلاع وزارت عدليه نرسانيده است خود حاكم مزبور نيز از نقطه نظر انتظامي مسئول و مورد تعقيب واقع خواهد شد.