عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:1994
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/1/29
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

متحدالمال به عموم پاركه‌هاي بدايت مركز و ولايات ابلاغ مي‌شود

نظر به حسن جريان امور جزائي در كليه مواردي كه به موجب ورقه اجرائيه محاكم يا ادارات ثبت اسناد ملكي بايستي تخليه شود و محكوم‌عليه يا متعهد بعد از رؤيت ورقه اجرائيه و انقضاي مهلت قانوني متواري يا پنهان و يا متعمداً براي اجراي حكم حاضر نگردد برحسب تقاضاي شعب اجراي مربوطه مفاد ورقه مزبوره با حضور يك‌نفر وكيل عمومي يا نماينده پاركه بدايت به‌موقع اجراء گذارده مي‌شود و در صورتي كه در ملك مزبور اثاثيه و اشيائي باشد با حضور نماينده پاركه و نماينده نظميه در صورت امكان در محل محفوظي گذارده شده و درب آن مقفل و ممهور و به صاحب منزل سپرده مي‌شود و والا بايد صورت تفصيلي اشياء را برداشته و تحويل اميني داده و رسيد اخذ نمايد رسيد مزبور در دوسيه اجرائي ضبط و با اجازه كتبي وكيل عمومي و در صورت عدم حضور با اجازه مدعي‌العموم به صاحبش مسترد مي‌گردد.