عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:1938
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/1/27
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

اعلان وزارت عدليه

براي استحكام معاملات وزارت عدليه بر طبق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان مي‌كند كه از روز اول خرداد ماه 1311 هر يك از معاملات ذيل كه در شهرهاي شيراز ـ عراق ـ قزوين ـ نيشابور ـ بابل ـ بروجرد ـ ترشيز واقع مي‌شود بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و به‌صورت سند رسمي درآيد والا دعاوي راجعه به اين معاملات پذيرفته نشده در هيچ كدام از محاكم و ادارات به هيچ وجه ترتيب اثر به آن داده نخواهد شد. 1ـ كليه عقود و معاملات راجعه بعين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده. 2ـ صلحنامه و هبه‌نامه و شركتنامه. ضمناً خاطرنشان مي‌شود كه ثبت رسمي معاملات راجع بعين يا منافع املاكي كه در دفتر املاك ثبت شده و همچنين ثبت رسمي كليه معاملات راجع به حقوقي كه در دفتر املاك ثبت گرديده كمافي‌السابق الزامي است خواه قبل از اول خرداد به عمل آيد خواهد بعد.