عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:11630
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/5/1
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

ماده اول ـ نظامنامه نمره 1181/19088 مندرج در شماره 821 راجع به اجراء قانون ازدواج به طريق ذيل تغيير مي‌يابد:


روابط زیرمجموعه