عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5503
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/09/19
  • تعداد مواد:52
  • دستگاه مجری:[معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1311/8/28

نظامنامه اصلاح شده اجراي قانون دوازدهم آبان ماه 1309 راجع به حفظ آثار عتيقه ايران

وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه هيئت‌وزراء در جلسه 28 آبان ماه 1311 برطبق پيشنهاد نمره 23440ـ 9971 وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه نسبت به‌نظامنامه اجراي قانون 12 آبان ماه 1309 راجع به حفظ آثار عتيقه تجديدنظر و اصلاحات لازمه به عمل آورده آن را به شرح ذيل تجديد و تصويب كردند:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه