عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:12749
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/6/12
  • تعداد مواد:15
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

مخارج مأمورين سوار و مأمورين روزمزد و فوق‌العاده نمايندگان و غيره

در تعقيب متحدالمال نمره (1376 ـ 3597 ـ 1311/2/15) مواد ذيل را مقرر مي‌دارد: