عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1378 > قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب(در امور كيفري)( داراي تمديد / تنفيذ, مرتبط, ناسخ, نظريه اداره کل حقوقي) > ‌باب چهارم ـ ‌اعاده دادرسي > ‌ماده 277 - ( داراي مرتبط, نظريه اداره کل حقوقي) > ویرایش
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي ، كميسيون امور قضائي و حقوقي در تاریخ 1378/6/28

‌ماده 277 -

هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه‌مي‌تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد، در اين مورد دادگاه به‌درخواست محكوم عليه در وقت فوق‌العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي قطعي است.


روابــــط صریـــــــــح